DARK LEGACY

DARK LEGACY
Book I - Trinity
Domenico Italo Composto-Hart


Copyright © 2011-2014 Domenico Italo Composto
Web Design by Migis Studio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dark Legacy, Dark Legacy Cycle, Book I Trinity, The Legacy Cycle, Domenico Italo Composto-Hart, Domenico Italo Composto, Domenico Composto, Atlantis, Atlantean Empire, Lemuria, Lemurian Kingdom, Kai Sword, Ki Sword, Kai, Ki, Oracle King, Oracle Queen, Kai Guardian, Kai Priestess, Enlightenment, Song of the Oracle King, The End of the Kai, Kieko, Aiko, Shinsei, Ikishi, Ikishi village, Ideo, Ideo sector, Maniok, the Age of Virgo, the Age of the Lion, Og, Aryan, Poseidia, Tower of Light, Drakul, Zen, Zen Sword, Buddha, Buddhism, Bushido, Metaphysics, Rite of Passage